Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
MIESZKANIA W BUDYNKU PRZY UL. FRANKLA

Foto
Foto
      

MIESZKANIE W BUDYNKU TBS


   O TYM WARTO WIEDZIEĆ

Dzięki połączeniu trzech rządowych programów możliwa będzie realizacja Prudniku nowego budownictwa mieszkaniowego.  

Spółkę w najbliższym czasie planuje realizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego  wielorodzinnego jednoklatkowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Prudniku przy ul. Samuela Frankla, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 2147/2138, obręb ewidencyjny Prudnik".

Przy realizacji przez Prudnickie TBS Sp. z o.o. planowanej inwestycji wykorzystane będzie jednoczesne wsparcie z trzech rządowych programów:
- programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC),

- programu finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez
  Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rządowego programu budownictwa
  komunalnego,
- programu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

a po jej zrealizowaniu najemcy mieszkań będą mogli skorzystać z programu umożliwiającego pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania w formie dopłat do czynszu.

 

 NOWY WZÓR WNIOSKU  


Wniosek wraz z deklaracją o dochodach do pobrania w załączniku Nr 1 

   

Złożone wnioski rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Prudnika. Szczegółowe kryteria wskazywania przez Gminę najemców lokali mieszkalnych określone zostały:

a) w art. 7a ust.1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.

 o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

 b) w uchwale Nr LXII/1123/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego, co do którego mogą być stosowane dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa, w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania zmienionej uchwałą Nr LXIII/1045/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Gmina Prudnik przedstawia Spółce listę osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Spółka podpisuje z każdą z nich umowę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będą najemcami, w wysokości zadeklarowanej w złożonej Deklaracji tj. 15% lub 30%  planowanych kosztów inwestycji (ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa).

Zadeklarowanie kwoty partycypacji:

1) w wysokości 15%  - umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta zostanie na czas nieoznaczony, bez możliwości ubiegania się o jego nabycie na własność,

2) w wysokości 30%  - umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta zostanie na czas nieoznaczony z możliwością ubiegania się o jego nabycie na własność, lecz nie wcześniej niż po 15 latach najmu (zmiana umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności).

 Kwota partycypacji płatna na konto Spółki w terminie ustalonym w umowie partycypacji (nie dłużej jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.

Projekt umowy partycypacji w załączniku Nr 3


Partycypacja podlega zwrotowi w zwaloryzowanej wysokości na zasadach określonych w w/w ustawie w przypadku rozwiązania umowy partycypacji, a w przypadku wykupu mieszkania po minimum 15 latach najmu i regularnej płatności czynszu i opłat dodatkowych  podlega ona zaliczeniu w poczet ceny mieszkania.


Wysokość kwoty partycypacji  w załączniku Nr 2

 
Przed podpisaniem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, istniejących w dniu jego opróżnienia lokalu w rozumieniu przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w wysokości 6 miesięcznego czynszu najmu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu, lecz jej maksymalna wysokość nie będzie wyższa niż 10.000 zł. Kaucja podlega waloryzacji w dniu zakończenia najmu lub wykupu mieszkania od Spółki.


Rozpoczęcie inwestycji  uzależnione będzie od:
  - zainteresowania mieszkańców tą forma budownictwa mieszkaniowego,
  - przeprowadzenia naboru chętnych do najmu mieszkań w tym budynku,
  - podpisanie z Prudnickim TBS umów partycypacji w części kosztów budowy
    budynku (w zadeklarowanej we Wniosku wysokości tj. 30% lub 15% kosztów 
    budowy), 
  - wpłaty wyliczonej kwoty partycypacji w terminie określonym w zawartej 
     umowie partycypacji, nie dłuższym jednak niż jeden miesiąc od dnia jej
     podpisania.
  - przeprowadzenia przetargu i wyboru wykonawcy prac budowlanych.


Kto może zostać najemcą mieszkanie?

Kryteria pierwszeństwa określone zostały w Uchwale Nr LXII/ 1123/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, co do którego mogą być stosowane dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa, w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego nie może przekraczać:

a) 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym (4.689,70 zł),

b) 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym (6.565,59 zł),

c) 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym (9.066,77 zł),

d) 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym (10.630,00 zł),

e) 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2.  (w gospodarstwie pięcioosobowym: 12.818,51 zł).

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2021 r. (dla województwa opolskiego wynosi ono: 5.210,78 zł).

Czy mieszkanie będzie można wykupić na własność?

Tylko najemca, który wpłaci kwotę partycypacji w wysokości 30% kosztów budowy lokalu będzie mógł najwcześniej po 15 latach najmu wykupić mieszkanie. Decyzję o zmianie umowy najmu na umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności może podjąć najemca lokalu już po upływie 5 lat od dnia podpisania umowy partycypacji. Warunek - regularne płacenie czynszu najmu i opłat dodatkowych.

Wpłacona partycypacja i kaucja zabezpieczająca zaliczana jest w poczet ceny wykupu mieszkania.  

 

Zasady wykupu wynajmowanego mieszkania, szczegółowo uregulowane są w ustawie  z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2224) oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561).
 

Ile będzie wynosił czynsz najmu mieszkania? 

W przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat BGK oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, czynsz najmu w skali roku nie może przekroczyć 4% wartości odtworzeniowej lokalu ustalanej przez Wojewodę Opolskiego, który w okresie od 01-10-2022 do 31-03-2023 r. wynosi: 4.996,79 zł/m2 (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego poz.2464 z dnia 16-09-2022 r.). Maksymalna kwota czynszu najmu wyliczona wg. w/w wskaźnika wynosi: 16,66 zł/m2 powierzchni lokalu
 

Jeżeli jednak wartość odtworzeniowa lokalu będąca podstawą ustalenia stawki czynszu jest niższa niż koszt budowy lokalu mieszkalnego uwzględniający wartość, maksymalną stawkę czynszu ustala się na podstawie kosztu budowy lokalu mieszkalnego. Mając na uwadze fakt, że planowane koszty budowy wynoszą ok. 7.460,49 zł/m2 pow. lokalu i są wyższe niż wskaźnik wojewody, to maksymalna stawka czynszu najmu w planowanym do realizacji budynku nie może być wyższa niż 24,87 zł/m2. Aktualnie stawka czynszu najmu wyliczona na podstawie aktualnych stóp procentowych i kosztów eksploatacji budynku oszacowana została w wysokości ok. 20 zł/m2 powierzchni lokalu.


Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat dodatkowych: woda, ścieki, centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa śmieci – według stawek ustalonych przez ich dostawców i odbiorców.

 UWAGA: Powierzchnia każdego mieszkania z ich rzutami w załącznikach 4-7
                                                            


Załączniki:

Aktualności

ZAPRASZAMY NA ROCZNE ZEBRANIA
 

ZAPYTANIE O CENĘ - WYKONANIE KONTROLI OKRESOWYCH
 

STAN LICZNIKA WODY
Jak co roku prosimy o odczytanie w dniu 31.12.2023 stanów liczników wody w lokalach mieszkalnych  i przekazanie do Prudnickiego TBS w możliwie najszybszym terminie

Stany licznika można podawać:
1) telefonicznie na numer 77 406 83 50, 406 83 53 wewn. 23 lub 24,
2) na adres email info@tbsprudnik.pl - z tytułem STAN LICZNIKA WODY podając Nazwisko i Imię zgłaszającego, adres lokalu (ULICA/NUMER) oraz stan licznika wody (w przypadku większej ilości liczników konieczne jest podanie numeru licznika)

 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA