Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
NABÓR WNIOSKÓW NA NAJEM MIESZKAŃ W BUDYNKU PRZY UL. FRANKLA

Foto
Foto
Foto
      

Dzięki połączeniu trzech rządowych programów możliwa będzie realizacja Prudniku nowego budownictwa mieszkaniowego.  

Spółkę w najbliższym czasie planuje realizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego  wielorodzinnego jednoklatkowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Prudniku przy ul. Samuela Frankla, na działce oznaczonej w rejestrze gruntów numerem 2147/2138, obręb ewidencyjny Prudnik".

Przy realizacji przez Prudnickie TBS Sp. z o.o. planowanej inwestycji wykorzystane będzie jednoczesne wsparcie z trzech rządowych programów:
- programu społecznego budownictwa czynszowego (SBC),
- programu finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez
  Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rządowego programu budownictwa
  komunalnego,
- programu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

a po jej zrealizowaniu najemcy mieszkań będą mogli skorzystać z programu umożliwiającego pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania w formie dopłat do czynszu.

GMINA PRUDNIK OGŁOSIŁA NABÓR  OSÓB ZAINTERESOWANYCH NAJMEM LOKALI MIESZKALNYCH
W PLANOWANEJ DO REALIZACJI INWESTYCJI
 

 
Termin składania wniosków
od dnia 19 sierpnia br. do dnia 19 września 2022 r.

 
Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku:
https://prudnik.pl/8536/frnkla-1-mieszkaniowa-inwestycja-gminy-prudnik.html

  

Informacje  dodatkowe:
 Wniosek o wraz z  deklaracją o dochodach należy złożyć do dnia 19-09-2022 r. w Urzędzie Miejskim w Prudniku ul. Kościuszki 3 /Biuro Podawcze/. 
Wniosek i deklaracja do pobrania w załączniku Nr 1-2 

Złożone wnioski rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Prudnika. Szczegółowe kryteria wskazywania przez Gminę najemców lokali mieszkalnych określone zostały:
a) w art. 7a ust.1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 508, z 2021 r. poz. 11, 223

 

b) w uchwale Nr LXII/1123/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, co do którego mogą być stosowane dopłaty do czynszu w ramach pomocy państwa, w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania zmienionej uchwałą Nr LXIII/1045/2022 z dnia 23 czerwca 2022.


Gmina Prudnik przedstawia Spółce listę osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Spółka podpisuje z każdym z nich umowę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będą najemcami w wysokości 30% planowanych kosztów inwestycji (ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2224):
Kwota partycypacji płatna na konto Spółki w terminie ustalonym w umowie partycypacji (nie dłużej niż w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy). Partycypacja podlega zwrotowi w zwaloryzowanej wysokości na zasadach określonych w w/w ustawie w przypadku rozwiązania umowy partycypacji, a w przypadku wykupu mieszkania po minimum 15 latach najmu i regularnej płatności czynszu i opłat dodatkowych  podlega ona zaliczeniu w poczet ceny mieszkania.
Wysokość kwoty partycypacji  w załączniku Nr 3 
 
Przed podpisaniem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, istniejących w dniu jego opróżnienia lokalu w rozumieniu przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w wysokości 6 miesięcznego czynszu najmu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu, lecz jej maksymalna wysokość nie będzie wyższa niż 10.000 zł. Kaucja podlega waloryzacji w dniu zakończenia najmu lub wykupu mieszkania od Spółki.

Umowa najmu zawarta będzie na czas oznaczony nie krótszy niż 5 lat (art. 7b ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych...). Na wniosek dotychczasowego najemcy Spółka zawiera z nim kolejną umowę najmu jeżeli spełnia on warunki określone w art.7a ust.1 w/w ustawy najemca i osoby zgłoszone do wspólnego z nim zamieszkiwania nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu w Prudniku oraz spełniają warunki dochodowe gospodarstwa domowego określone w tym przepisie.


Rozpoczęcie inwestycji  uzależnione będzie od:

 
- zainteresowania mieszkańców tą forma budownictwa mieszkaniowego,
  - przeprowadzenia naboru chętnych do najmu mieszkań w tym budynku,
  - podpisanie z Prudnickim TBS umów partycypacji w części kosztów budowy
    budynku (30% kosztów budowy), 
  - wpłaty wyliczonej kwoty partycypacji,
  - przeprowadzenia przetargu i wyboru wykonawcy prac budowlanych.

    

                                                               


Załączniki:

Aktualności

 

GMINA PRUDNIKZAKOŃCZYŁA NABÓR NA MIESZKANIA PRZY UL. FRANKLA W PRUDNIKU


GMINA PRUDNIK w dniach od 19-08-2022 r. do 29-09-2022 r. PRZEPROWADZIŁA NABÓR WNIOSKÓW O NAJEM MIESZKAŃ W PLANOWANYM DO BUDOWY PRZEZ PRUDNUCKIE tbs SP. ZO.O. BUDYNKU PRZY UL. SAMUELA FRANKLA.

 
WNIOSKI MOŻNA BYŁO SKŁADAĆ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU UL. KOŚCIUSZKI 3 /BIURO PODAWCZE/   

AKTUALNIE WNIOSKI PODLEGAJĄ WERYFIKACJI POD WZGLĘDEM ICH KOMPLETNOŚCI I ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PREPISAMI  PRZEZ KOMIUSJĘ POWOŁANĄ PRZEZ BURMISTRZA PRUDNIKA. 
 
   

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI I POBIERANIE WNIOSKÓW - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku:
 https://prudnik.pl/8536/frnkla-1-mieszkaniowa-inwestycja-gminy-prudnik.html

ORAZ NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE:
NABÓR WNIOSKÓW - BUDYNEK WIELORODZINNY UL. FRANKLA W PRUDNIKU

HARMONOGRAM WYWOZU "WIELKI GABARYT" - 2022 rok
 Odbiór odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej odbywa się co dwa tygodnie wg harmonogramu, który dostępny jest  siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej


Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe należy wystawić we wskazanym dniu do godziny 700 (lub wieczorem w dniu poprzedzającym termin wywozu) koło zbiorczych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych „GNIAZDA”.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletne lodówki, telewizory itp.) oraz zużyte opony samochodowe należy we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej. Wystawione w gnieździe nie będą odbierane przez ZUK.

 


 
Podstrony:  1  2  3  4 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA