Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
TBS - słownik pojęć

Słownik pojęć

TBS - Towarzystwo Budownictwa Społecznego - firma działająca w oparciu o Ustawę z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), której przedmiotem działania jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, świadczenie usług zarządzania i administrowania oraz prowadzenie działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Akty prawne związane:

1. Ustawa z dnia 15.09.2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 02.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
    gminy  i o
zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. nr 71, poz.733 ze zm.)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).

4. Ustawa z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) 

NAJEMCA - osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)

NAJEMCA W ZASOBACH TBS – najemca spełniający warunki określone w ustawie z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). tj.:
1. dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może być wyższy niż 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu powiększonego o:
    - 20 % w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
    - 80 % w przypadku gospodarstwa dwuosobowego
    - i o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę, tworzącą gospodarstwo domowe
2. najemca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie może posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania w tej samej miejscowości.
3. inne kryteria (m.in. Regulamin przyznawania lokali mieszkalnych) 

PARTYCYPACJA
- finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wytypowania najemcy lokalu w zasobach TBS, na który został wniesiony wkład.

PARTYCYPANT - Osoba fizyczna mogąca zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, gdzie najemcą będzie wskazana przez niego osoba lub którego najemcą będzie sam. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osoby fizycznej, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.

art.29.   Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań  przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań.

 UMOWA PARTYCYPACJI - umowa zawierana przed rozpoczęciem inwestycji pomiędzy tbs a partycypantem, określająca prawa i obowiązki stron wynikające z faktu wpłacenia wkładu partycypacyjnego.

UMOWA NAJMU - umowa podpisywana przez tbs z najemcą na używanie wskazanego lokalu, który posiada pozwolenie na użytkowanie. Umowę najmu poprzedza podpisania umowy partycypacji z partycypantem. Z chwila podpisania umowy najmu najemca wnosi kaucję.

KAUCJA ZABEZPIECZAJĄCA - kwota, stanowiąca formę ustawowego zabezpieczenia tbs na wypadek m.in. zalegania z opłatami czynszowymi przez najemcę, szkodami wyrządzonymi przez wynajmujących, itp. Kaucja najczęściej jest równa kwocie 12- miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

CZYNSZ W TBS - czynsz ograniczony (w lokalach mieszkalnych) do wysokości nie wyższej niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego w skali roku.

KOMISJA MIESZKANIOWA - organ, który dokonuje kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu mieszkania w zasobach TBS.

LISTA PODSTAWOWA - lista nazwisk zakwalifikowanych kandydatów na najemców utworzona w wyniku prac Komisji Mieszkaniowej, wskazująca tych kandydatów, z którymi tbs w pierwszej kolejności podpisze umowy partycypacyjne. Umieszczenie nazwisk osób na Liście Podstawowej nie stanowi zobowiązania tbs wobec potencjalnego najemcy do podpisania umowy najmu.

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA - wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2  powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ustala wojewoda na podstawie danych GUS i własnych analiz i ogłasza ją w dzienniku urzędowym województwa.


Aktualności

DOFINANSOWANIE z PGNiG
 

ZAPRASZAMY NA ROCZNE ZEBRANIA
 

UWAGA CZAD !!!
Co roku kilkaset osób podtruwa się tlenkiem węgla, a umiera kilkadziesiąt osób.
Statystyki co roku są tragiczne !!!                                                                             
 „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

 
Podstrony:  1  2 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA