Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
TBS - słownik pojęć

Słownik pojęć

TBS - Towarzystwo Budownictwa Społecznego - firma działająca w oparciu o Ustawę z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), której przedmiotem działania jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, świadczenie usług zarządzania i administrowania oraz prowadzenie działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Akty prawne związane:

1.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04.07.2000 roku w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowych przy ich udziale (Dz. U. Nr 62. poz. 719).

2. Ustawa z dnia 15.09.2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 02.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o

    zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. nr 71, poz.733 ze zm.)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817).

5. Ustawa z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zm.) 

NAJEMCA - osoba używająca lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)

NAJEMCA W ZASOBACH TBS – najemca spełniający warunki określone w ustawie z dnia 26. października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). tj.:
1. dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może być wyższy niż 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu powiększonego o:
    - 20 % w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
    - 80 % w przypadku gospodarstwa dwuosobowego
    - i o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę, tworzącą gospodarstwo domowe
2. najemca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie może posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania w tej samej miejscowości.
3. inne kryteria (m.in. Regulamin przyznawania lokali mieszkalnych) 

PARTYCYPACJA
- finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wytypowania najemcy lokalu w zasobach TBS, na który został wniesiony wkład.

PARTYCYPANT - Osoba fizyczna mogąca zawrzeć z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, gdzie najemcą będzie wskazana przez niego osoba lub którego najemcą będzie sam. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego uzyskana od osoby fizycznej, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.

art.29.   Pracodawca, działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także inne osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań  przez wskazane przez nie osoby trzecie mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań.

 UMOWA PARTYCYPACJI - umowa zawierana przed rozpoczęciem inwestycji pomiędzy tbs a partycypantem, określająca prawa i obowiązki stron wynikające z faktu wpłacenia wkładu partycypacyjnego.

 UMOWA NAJMU - umowa podpisywana przez tbs z najemcą na używanie wskazanego lokalu, który posiada pozwolenie na użytkowanie. Umowę najmu poprzedza podpisania umowy partycypacji z partycypantem. Z chwila podpisania umowy najmu najemca wnosi kaucję.

 KAUCJA ZABEZPIECZAJĄCA - kwota, stanowiąca formę ustawowego zabezpieczenia tbs na wypadek m.in. zalegania z opłatami czynszowymi przez najemcę, szkodami wyrządzonymi przez wynajmujących, itp. Kaucja najczęściej jest równa kwocie 12- miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

 CZYNSZ W TBS - czynsz ograniczony (w lokalach mieszkalnych) do wysokości nie wyższej niż 4% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego w skali roku.

 KOMISJA MIESZKANIOWA - organ, który dokonuje kwalifikacji osób do zawarcia umowy najmu mieszkania w zasobach TBS.

LISTA PODSTAWOWA - lista nazwisk zakwalifikowanych kandydatów na najemców utworzona w wyniku prac Komisji Mieszkaniowej, wskazująca tych kandydatów, z którymi tbs w pierwszej kolejności podpisze umowy partycypacyjne. Umieszczenie nazwisk osób na Liście Podstawowej nie stanowi zobowiązania tbs wobec potencjalnego najemcy do podpisania umowy najmu.

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA - wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2  powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ustala wojewoda na podstawie danych GUS i własnych analiz i ogłasza ją w dzienniku urzędowym województwa.


Aktualności

UWAGA KORONAWIRUS
 KOMUNIKAT

W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem infekcji Koronawirusem, w trosce    o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników, Zarząd Prudnickiego TBS informuje, że nasze biura zamknięte będą dla petentów od dnia 16 marca br. do odwołania.

Pracownicy będą dostępni dla Państwa we wszystkich sprawach telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów
Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.
 

 


UWAGA CZAD !!!
W 2019 r. kilkaset osób podtruło się tlenkiem węgla, a w wyniku zmarło kilkadziesiąt osób. Statystyki początku 2020 r. są równie tragiczne !!!                                                                             
Rusza kampania edukacyjno-informacyjną pod hasłem: „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”.

 
Podstrony:  1  2  3  4 
 

 48-200 Prudnik
ul. Mickiewicza Nr 7

tel. 77 406 83 50
e-mail: info@tbsprudnik.pl
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA